معنی و ترجمه کلمه pintner-patterson scale of به فارسی pintner-patterson scale of یعنی چه

pintner-patterson scale of


Performance Tests
روانشناسى : مقياس ازمونهاى عملى پينتر - پترسون

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها