معنی و ترجمه کلمه planet stricken به فارسی planet stricken یعنی چه

planet stricken


)planet struck(گرفتن نحوست سيارات ،وحشت زده ،ستاره زده

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها