معنی و ترجمه کلمه pluralism به فارسی pluralism یعنی چه

pluralism


پلوراليسم ، )plurality(حالت تعدد،تعددحزبى ،حکومت ائتلافى ،جمع گرايى ،تعدد،وفور،چندگانگى
قانون ـ فقه : عقيده مبتنى بر لزوم دخالت کلى و عملى موسسات و مجامع غير دولتى در امر اداره مملکت
روانشناسى : کثرت گرايى

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها