معنی و ترجمه کلمه plutocratic goverment به فارسی plutocratic goverment یعنی چه

plutocratic goverment


زمامدارى توانگران ،حکومت دولتمندان ،دولتمندان زمامدار


کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها