معنی و ترجمه کلمه plutocratic goverment به فارسی plutocratic goverment یعنی چه

plutocratic goverment


زمامدارى توانگران ،حکومت دولتمندان ،دولتمندان زمامدار

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها