معنی و ترجمه کلمه position به فارسی position یعنی چه

position


شغل رسمى ،حالت ،محل سازمانى ،مقام شغل سازمانى ،مستقرشدن ياکردن ،قراردادن امورات مربوط به وظايف ،شکل ،موقعيت ،وضعيت ،موضع ،نهش ،شغل ،مرتبه ،جايگاه ،مقام يافتن ،سمت ،منصب ،قراردادن ياگرفتن
علوم مهندسى : چگونگى
قانون ـ فقه : نظريه
روانشناسى : مقام
بازرگانى : مقام
ورزش : موضعگيرى مدافع موضعگيرى مدافع
علوم نظامى : موقعيت


کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها