معنی و ترجمه کلمه postural reflexes به فارسی postural reflexes یعنی چه

postural reflexes


روانشناسى : بازتابهاى وضعى

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها