معنی و ترجمه کلمه predate به فارسی predate یعنی چه

predate


)antedate(قبل از موقع بخصوص واقع شدن

گسترش
کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها