معنی و ترجمه کلمه predominancy به فارسی predominancy یعنی چه

predominancy


preminence(، )=predominanceبرترى ،علو،رجحان ،تفوق

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها