معنی و ترجمه کلمه prepotence به فارسی prepotence یعنی چه

prepotence


قدرت کامل ،نفوذ بسيار،غلبه


کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها