معنی و ترجمه کلمه prevalence به فارسی prevalence یعنی چه

prevalence


پخش ،نفوذ،تفوق ،درجه شيوع ،رواج
روانشناسى : رواج

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها