معنی و ترجمه کلمه profoundness به فارسی profoundness یعنی چه

profoundness


گودى ،عمق ،بصيرت کامل ،تبحر،زيادى ،سنگينى ،رسوخ يا نفوذزياد

گسترش
کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها