معنی و ترجمه کلمه quamdiu bene se gesserit به فارسی quamdiu bene se gesserit یعنی چه

quamdiu bene se gesserit


تا زمانيکه تخلفى نکند،منظور برقرار کردن حق انتفاع است براى کسى به اين شرط که تا از شروط عقد تخلف نکند تصرفش ادامه داشته باشد
قانون ـ فقه : معادلad vitam aut culpam

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها