معنی و ترجمه کلمه quite the thing به فارسی quite the thing یعنی چه

quite the thing


متداول ،مرسوم ،مطابق بارسم معمول ،موافق سبک روز،رعايت کننده سبک روز

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها