معنی و ترجمه کلمه radiacmeter به فارسی radiacmeter یعنی چه

radiacmeter


تشعشع سنج
علوم نظامى : وسيله کشف و تشخيص راديواکتيو و اندازه گيرى ان

گسترش
کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها