معنی و ترجمه کلمه radiological operations به فارسی radiological operations یعنی چه

radiological operations


عملياتى که در ان از مواد راديواکتيو استفاده مى شود
علوم نظامى : عمليات راديولوژيک

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها