معنی و ترجمه کلمه range component به فارسی range component یعنی چه

range component


عنصر مربوط به مسافت
علوم نظامى : عامل مسافت شاخه مربوط به برد

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها