معنی و ترجمه کلمه range of variation به فارسی range of variation یعنی چه

range of variation


ناحيه تغيير
علوم مهندسى : ناحيه انحراف

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها