معنی و ترجمه کلمه ranging به فارسی ranging یعنی چه

ranging


تنظيم تير کردن ،مسافت يابى کردن ،مسافت يابى ،تنظيم کردن اسلحه ،قلق گيرى کردن
علوم نظامى : تجسس کردن منطقه هدف با هواپيما يا گشت زنى در منطقه هدف

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها