معنی و ترجمه کلمه rationale به فارسی rationale یعنی چه

rationale


منطق ،دليل ،توضيح اصول عقايد،اس اساس ،بنياد و پايه
روانشناسى : توجيه
بازرگانى : علت اساسى ،مبناى کار

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها