معنی و ترجمه کلمه receptacle به فارسی receptacle یعنی چه

receptacle


ژاک راديو،سيم اتصال ،نهنج ،ظرف ،جا،حاوى ،حفره درون سلولى گياه
علوم مهندسى : مخزن
الکترونيک : پريز
معمارى : منبع
علوم نظامى : فيش برق جعبه تقسيم سيمها

گسترش
کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها