معنی و ترجمه کلمه regression coefficient به فارسی regression coefficient یعنی چه

regression coefficient


روانشناسى : ضريب برگشت
بازرگانى : ضريب رگرسيون

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها