معنی و ترجمه کلمه rehearsal به فارسی rehearsal یعنی چه

rehearsal


تکرار عمليات ،تمرين کردن عمليات ،تمرين از بر خواندن ،تمرين نمايش ،تکرار،تمرين
روانشناسى : مرور ذهنى
علوم نظامى : تکرار مجدد

گسترش
کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها