معنی و ترجمه کلمه relationship by bood به فارسی relationship by bood یعنی چه

relationship by bood


قانون ـ فقه : قرابت نسبى


کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها