معنی و ترجمه کلمه relevant به فارسی relevant یعنی چه

relevant


مربوط،مناسب ،وابسته ،مطابق ،وارد
بازرگانى : وابسته

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها