معنی و ترجمه کلمه repeated به فارسی repeated یعنی چه

repeated


پى در پى ،مکرر


کلمات کلیدی :





آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها