معنی و ترجمه کلمه reserved words به فارسی reserved words یعنی چه

reserved words


کلمات ذخيره شده ،کلمه هاى رزرو
کامپيوتر : کلمه هاى محافظت شده

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها