معنی و ترجمه کلمه revisionist به فارسی revisionist یعنی چه

revisionist


تجديد نظر طلب
بازرگانى : تجديد نظر خواه


کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها