معنی و ترجمه کلمه right به فارسی right یعنی چه

right


شايسته ،خوب ذيحق ،به طور صحيح ،شرح ما وقع ،نمايندگان جناح راست ،مستقيم ،صحيح ،واقعى ،بجا،عمودى ،قائمه ،درستکار،در سمت راست ،درست کردن ،اصلاح کردن ،دفع ستم کردن از،درست شدن ،قائم نگاهداشتن ،قائم ،ذيحق
قانون ـ فقه : حق ،اصلاح کردن
بازرگ انى : حق


کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها