معنی و ترجمه کلمه rough breathing به فارسی rough breathing یعنی چه

rough breathing


نام اين نشان ،که دردستوريونانى تلفظ شدن حرف اول را مى رساند


کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها