معنی و ترجمه کلمه sand crack به فارسی sand crack یعنی چه

sand crack


شکاف درسم اسب ،ترکى که ازراه رفتن روى ريگ گرم در پاى انسان پيداشود


کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها