معنی و ترجمه کلمه scandinavian defence به فارسی scandinavian defence یعنی چه

scandinavian defence


دفاع اسکانديناويايى
ورزش : دفاع متقابل مرکزى

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها