معنی و ترجمه کلمه school of jurisprudence به فارسی school of jurisprudence یعنی چه

school of jurisprudence


قانون ـ فقه : Jafar al Sadiq the sixth shii Imam of Ithna Ashari Muslims named after Imamمذهب جعفرى

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها