معنی و ترجمه کلمه self annihilation به فارسی self annihilation یعنی چه

self annihilation


نابودى نفس ،کشتن نفس ،خود نابود سازى


کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها