معنی و ترجمه کلمه self-contradictory به فارسی self-contradictory یعنی چه

self-contradictory


متناقض

گسترش
کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها