معنی و ترجمه کلمه semi-literate به فارسی semi-literate یعنی چه

semi-literate


روانشناسى : نيمه نويسا


کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها