معنی و ترجمه کلمه sensory handicap به فارسی sensory handicap یعنی چه

sensory handicap


روانشناسى : معلوليت حسى

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها