معنی و ترجمه کلمه service به فارسی service یعنی چه

service


منفعه توجه و حفظ کردن ،خدمات دولتى و عمومى وظيفه مامور دولت ،اطاعت و فرمانبردارى عبادت و نماز،شعائر،نظامى ،قسمت يکان ،اداره ،استخدام ،نوکرى ،يارى ،عبادت ،تشريفات ،کمک ،بنگاه ،يکدست ظروف ،اثاثه ،لوازم ،نظام وظيفه ،(گ.ش ).سنجد،درخت سنجد،وابسته بخدمت ،سرويس کردن ،ماشينى راتعمير وروغن کارى کردن ،روبراه ساختن ،تعمير کردن
علوم مهندسى : تعمير
قانون ـ فقه : ابلاغ ،جنگى
بازرگانى : کار
ورزش : سرويس
علوم نظامى : رسيدگى به

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها