معنی و ترجمه کلمه sheet anchor به فارسی sheet anchor یعنی چه

sheet anchor


(د.ن ).لنگر سنگين کمر کشتى ،نقطه اتکاء
علوم نظامى : لنگر اصلى ناو

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها