معنی و ترجمه کلمه sitting position به فارسی sitting position یعنی چه

sitting position


علوم نظامى : وضعيت نشسته


کلمات کلیدی :





آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها