معنی و ترجمه کلمه sought به فارسی sought یعنی چه

sought


گذشته و قسمت سومseek


کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها