معنی و ترجمه کلمه source به فارسی source یعنی چه

source


سرچشمه ،منبع ،منشاء،مايه مبداء،ماخذ
کامپيوتر : منشاء
الکترونيک : منبع برق
معمارى : مبداء
قانون ـ فقه : منشاء
روانشناسى : منبع
بازرگانى : ماخذ،منبع
علوم هوايى : منبع
علوم نظام ى : عامل يا جاسوس خارجى براى کسب اطلاعات

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها