معنی و ترجمه کلمه speaker به فارسی speaker یعنی چه

speaker


گوينده ،حرف زن ،متکلم ،سخن ران ،سخنگو،ناطق ،رئيس مجلس شورا
الکترونيک : بلندگو

گسترش
کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها