معنی و ترجمه کلمه special services به فارسی special services یعنی چه

special services


خدمات مخصوص
علوم نظامى : يکان خدمات مخصوص خدمات رفاهى


کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها