معنی و ترجمه کلمه spectral selectivity به فارسی spectral selectivity یعنی چه

spectral selectivity


الکترونيک : گزينندگى طيفى

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها