معنی و ترجمه کلمه straightlaced به فارسی straightlaced یعنی چه

straightlaced


)straitlaced(باتور محکم بسته شده ،کرست بسته ،شکم بند دار،منحصر،محدود،درفشار

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها