معنی و ترجمه کلمه subdivision به فارسی subdivision یعنی چه

subdivision


بخشيزه ،بخش فرعى ،تقسيم مجدد،زيربخش ،زيرقسمت
علوم هوايى : بخش ريزه
علوم دريايى : ناو دسته

گسترش
کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها