معنی و ترجمه کلمه subject به فارسی subject یعنی چه

subject


تابع ،اتباع ،تبعه ،رعايا،مضمون ،ازمودنى ،نهاد،فاعل ،مبتدا،شيى ،فرد،شخص ،مبحث ،موضوع مطالعه ،مطلب ،زيرموضوع ،موکول به ،مادون ،تحت تسلط،در خطر،مطيع کردن ،تحت کنترل دراوردن ،در معرض بودن ،در معرض قرار دادن
معمارى : موضوع
قانون ـ فقه : تبعه ،جوهر و اساس
روانشناسى : موضوع
بازرگانى : مشروط

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها