معنی و ترجمه کلمه submerged-arc welding به فارسی submerged-arc welding یعنی چه

submerged-arc welding


عمران : جوش قوسى غوطه ور

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها