معنی و ترجمه کلمه superman به فارسی superman یعنی چه

superman


موجود مافوق انسان ،ابر مرد
روانشناسى : ابرمرد

گسترش
کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها