معنی و ترجمه کلمه supply به فارسی supply یعنی چه

supply


تحويل دادن تغذيه کردن ،فرستادن تدارک ديدن ،ارسال کردن ،تحويل دادن ،تکميل کردن موجودى ،بدل ،تامين موجودى ،تدارکات ،ذخيره ،اماده کردن ،تدارک کردن ،فراورده ،تهيه کردن ،رساندن ،دادن به ،عرضه داشتن ،تدارک ديدن ،توليد کردن ،موجودى ،لزوم ،اذوقه ،منبع ،تامينکردن
علوم مهندسى : موجودى جايگير موقتى
قانون ـ فقه : ملزومات
بازرگانى : عرضه نمودن ،عرضه
علوم نظامى : ذخيره کردن

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها